Aktualności
ładowanie
targi mieszkań i domów
wróć do listy

Zapraszamy na Targi Mieszkań i Domów nowyadres.pl w dniach 1-2 marca 2014 do Hali Stulecia we Wrocławiu. To jedna z bardziej popularnych tego rodzaju impreza, podczas której wszyscy zainteresowani zakupem nowego lokum mogą zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości we Wrocławiu i okolicach. Serdecznie zapraszamy, czekamy na Państwa na stoisku J26.

Giełda Deweloperów Wrocławski Adres 27 kwietnia 2014
wróć do listy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Giełdzie Deweloperów WROCŁAWSKI ADRES, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2014 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym — Hala Stulecia, w godzinach 11:00–19:00, na stoiskach numer 6 i 7.

Zapraszamy chętnych do udziału w wydarzeniu.

warunki przetargu nieruchomości Samostrzel - marzec 2013
wróć do listy

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI SAMOSTRZEL

I. PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Samostrzel.

II. OPIS NIERUCHOMOŚCI
Opis i oznaczenie nieruchomości: niezabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 3/3, o obszarze 94.400 m2 oraz zabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 5/3, o obszarze 165.100 m2 – na którą składają się: budynek pałacu (4200 m2), budynek browaru (740 m2), budynek stajni (370 m2), budynek garażowy (80 m2) oraz barak biurowy (150 m2), wraz z terenem parku o łącznym obszarze 259.000 m2, położone w miejscowości Samostrzel, gmina Sadki, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem BY1N/00002611/9.

Nieruchomość wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego, tj. osiemnastowiecznego barokowo-klasycystycznego pałacu wraz z parkiem, który decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 21 lipca 1970 roku, L.dz KL.II-68/680/9/70 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, został wpisany do rejestru zabytków, za nr 38/A. Na wyżej wymienioną nieruchomość składają się także wiata drewniana, studnia głębinowa, zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz ogrodzenie z bramą wjazdową. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.199.000,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane ww. nieruchomością powinny skontaktować się z organizatorem przetargu pod numerem telefonu (71) 790 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 w celu zapoznania się ze stanem technicznym lub umówienia się na oględziny nieruchomości.

III. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy w Sadkach na nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, na działkach 3/3 i 5/3 we wsi Samostrzel wydana była decyzja o warunkach zabudowy nr 34/06 z dnia 12.05.2006 r. dla użytkowania budynku zabytkowego pałacu na ośrodek konferencyjno-hotelowy oraz budowie hotelu, niezbędnej infrastruktury towarzyszącej i urządzeń budowlanych.

Zgodnie w wypisem z rejestru gruntów wydanym z upoważnienia Starosty Nakielskiego według stanu na dzień 15.12.2011 roku:
- działka gruntu nr ewidencyjny 3/3, o obszarze 94.400 m2 stanowi grunty rolne – oznaczone symbolem RIVa, lasy i grunty leśne – oznaczone symbolem LsIV, tereny zabudowane – oznaczone symbolem Bz, nieużytki – oznaczone symbolem N,
- działka gruntu nr ewidencyjny 5/3, o obszarze 165.100 m2 stanowi grunty leśne – oznaczone symbolem LsIV, tereny zabudowane – oznaczone symbolem Bz i Bi, usytuowane są w obrębie 0014 Samostrzel, w jednostce ewidencyjnej 041004_2 Sadki, powiecie nakielskim, województwie kujawsko-pomorskim,

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I KRYTERIA JEJ OCENY
Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2. datę sporządzenia oferty;
3. krótka charakterystyka oferenta;
4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
5. oferowaną cenę nieruchomości - wyższą od ceny wywoławczej;
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości;
7. oświadczenie, że oferent przyjął do wiadomości, iż przedmiotowe budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej i że pomimo jego braku decyduje się na nabycie tej nieruchomości;
8. aktualny – ważny 3 miesiące – odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę/osoby upoważnione przez niego – dotyczy również wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy nabycie nieruchomości będzie następowało w związku z prowadzoną działalnością;
9. decyzję o nadaniu nr REGON, NIP – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osobę / osoby upoważnione przez niego - dotyczy również wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezależnie od tego, czy nabycie nieruchomości będzie następowało w związku z prowadzoną działalnością;
10. zgodę oferenta, w przypadku wybrania jego oferty, na:
- zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
- zapłatę ceny (kwota winna znajdować się na rachunku DOM-INVEST Sp. z o.o.) najpóźniej w chwili zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego,
- wydanie nieruchomości w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego,
- przejęcie nieruchomości w stanie istniejącym.
Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

Oferta powinna być sporządzona:
- pismem maszynowym,
- w języku polskim,
- podpisana przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
- wszystkie strony winny być ponumerowane, parafowane i na trwałe spięte w całość,
- wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w przetargu.

Sposób oceny ofert:
Kryteria oceny ofert i procentowe określenie ich wag:
- oferowana cena (wyższa od ceny wywoławczej) -100 %

Składanie ofert:
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości w miejscowości Samostrzel”, należy składać w siedzibie DOM-INVEST Sp. z o.o. przy ulicy Zwycięskiej 12g/1, 53-033 Wrocław w terminie do dnia 30.04.2013r. do godz. 15.00.

VI. ZOBOWIĄZANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI
Nabywca wyłoniony w drodze przetargu jest zobowiązany do:
- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy przenoszącej własność;
- zapłaty całej zaoferowanej ceny nieruchomości, w ten sposób, aby najpóźniej w chwili zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego kwota znajdowała się na rachunku bankowym DOM-INVEST Sp. z o.o.;

VII. TERMIN PRZETARGU

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.04.2013r. do godz. 15.00.

VIII. TRYB PRZEPROWADZANIA PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
Przetarg składa się z części niejawnej w trakcie której DOM-INVEST Sp. z o.o. dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

Nie spełnią warunków przetargu oferty, w przypadku gdy:
- nie odpowiadają warunkom przetargu;
- zostały złożone po wyznaczonym terminie;
- nie zawierają danych wymienionych w pkt V od ppkt 1 do ppkt 11 lub dane te są niekompletne;
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli DOM-INVEST Sp. z o.o. stwierdził, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

DOM-INVEST Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DOM-INVEST Sp. z o.o. zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Informacje dot. nieruchomości oraz informacje dot. warunków przetargu można uzyskać w siedzibie DOM-INVEST Sp. z o.o. przy ulicy Zwycięskiej 12g/1, 53-033 Wrocław bądź pod numerem telefonu (71) 790 40 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

Lista aktualności »
Realizacje aktualne
wyspa mieszczańska

Wyspa Mieszczańska to nowa inwestycja zlokalizowana w centralnej części Wrocławia, na wyspie Kępa Mieszczańska, przy ulicy Romana Dmowskiego. Położone w bliskim sąsiedztwie Rynku wyjątkowe miejsce urzeka malowniczym usytuowaniem między ramionami Odry Południowej i Północnej.

ładowanie
Realizacje sprzedane
O firmie Dom Invest
 

Dom-Invest Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu to spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa, która powołana została przez Agencję Mienia Wojskowego w 1999 roku. Zajmuje się komercyjnym zagospodarowywaniem powojskowych nieruchomości przejmowanych przez Agencję Mienia Wojskowego od Ministerstwa Obrony Narodowej.

Po zrealizowanej z powodzeniem gruntownej modernizacji kompleksu koszarowego przy ulicy Przyjaźni we Wrocławiu (gdzie uzyskano 49 mieszkań) - we wrześniu 2003 r. Spółka rozpoczęła kolejną inwestycję, związaną z adaptacją budynków koszarowych na mieszkania, w kompleksie koszarowym przy ulicy Zwycięskiej. Zakończono cztery etapy realizacji tej inwestycji, tzn. adaptację siedmiu budynków koszarowych w których uzyskano 266 komfortowych mieszkań. Równolegle z adaptacją budynków, zagospodarowaliśmy przyległe tereny, zupełnie odchodząc od ich koszarowego charakteru.

Obok wspomnianych adaptacji koszarowców, wybudowane zostało nowe osiedle mieszkaniowe na obrzeżach Wrocławia, w miejscowości Wysoka gdzie wybudowanych jest 6 małych, 3 -kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, w których znajduje się 114 mieszkań. Inwestycje ta znajduje się niedaleko toru wyścigów konnych na Partynicach oraz centrów handlowych na wrocławskich Bielanach. Kolejnym nowoczesnym, harmonijnie zaprojektowanym kompleksem mieszkaniowym, oddanym do użytku w 2010 roku jest inwestycja Wysoka II zlokalizowana na południowej granicy Wrocławia, między Ołtaszynem a Partynicami. Osiedle tworzą kameralne budynki o zróżnicowanej budowie do 3 kondygnacji, w których znajduje się 76 mieszkań.

Są to wymarzone miejsca zamieszkania dla osób, które szukają spokoju i bliskiego kontaktu z przyrodą. Minione lata naszej działalności pokazują, że DOM-INVEST dobrze wpisał się we wrocławski rynek inwestorów z zakresu budownictwa mieszkaniowego i obecnie jest liczącym się, solidnym i godnym zaufania deweloperem. Zdobyte w tym czasie doświadczenie stanowi kapitał Spółki dający gwarancję, że jest ona przygotowana do podejmowania kolejnych zadań.

Kontakt
Zadzwoń
Centrala: (+48) 71 790 40 00
Sprzedaż: (+48) 505 058 004
Fax: (+48) 71 700 01 28
Przyjdź
ul. W. Jagiełły 3/4
50-201 Wrocław
MENU